Система менеджменту

Система менеджменту (СМ)

На нашо­му під­при­єм­стві діє інте­гро­ва­на систе­ма мене­джмен­ту за трьо­ма між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми

Полі­ти­ка СМ від­по­від­но до стан­дар­тів:

ISO 9001:2015
ДСТУ ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

В обла­сті яко­сті, еко­ло­гі­чно­го мене­джмен­ту, охо­ро­ни здоров'я та забез­пе­че­н­ня без­пе­чно­сті пра­ці

поди­ви­тись полі­ти­ку
certification

ISO 9001:2015

Впро­ва­дже­н­ня про­гре­сив­них техно­ло­гій, вдо­ско­на­ле­н­ня виро­бни­чих про­це­сів і під­ви­ще­н­ня еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті

пере­гля­ну­ти сер­ти­фі­кат
certification

ДСТУ ISO 14001:2015

Ана­ліз еко­ло­гі­чних аспе­ктів діяль­но­сті і зни­же­н­ня нега­тив­но­го впли­ву на нав­ко­ли­шнє сере­до­ви­ще

пере­гля­ну­ти сер­ти­фі­кат
certification

ISO 45001:2018

Ство­ре­н­ня без­пе­чних умов пра­ці на робо­чих місцях, зни­же­н­ня ризи­ків трав­ма­ти­зму і про­фе­сій­них захво­рю­вань

пере­гля­ну­ти сер­ти­фі­кат