Система менеджменту

Система менеджмента якості

На нашо­му під­при­єм­стві діє інте­гро­ва­на систе­ма мене­джмен­ту яко­сті між­на­ро­дних стан­дар­тів

certification

ISO 9001:2015

Впро­ва­дже­н­ня про­гре­сив­них техно­ло­гій, вдо­ско­на­ле­н­ня виро­бни­чих про­це­сів і під­ви­ще­н­ня еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

ISO 9001

Впро­ва­дже­н­ня про­гре­сив­них техно­ло­гій, вдо­ско­на­ле­н­ня виро­бни­чих про­це­сів і під­ви­ще­н­ня еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

ISO 14001

Ана­ліз еко­ло­гі­чних аспе­ктів діяль­но­сті і зни­же­н­ня нега­тив­но­го впли­ву на нав­ко­ли­шнє сере­до­ви­ще

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

ISO 45001

Ство­ре­н­ня без­пе­чних умов пра­ці на робо­чих місцях, зни­же­н­ня ризи­ків трав­ма­ти­зму і про­фе­сій­них захво­рю­вань

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ