Продукція

Наша продукція

ТОВ "ЗСП" виро­бляє і реа­лі­зує ста­ле­ві тру­би вели­ко­го діа­ме­тру на осно­ві засто­су­ва­н­ня суча­сних техно­ло­гій, висо­ко­які­сних мате­рі­а­лів, ефе­ктив­но­го вико­ри­ста­н­ня сиро­ви­ни й ресур­сів, удо­ско­на­ле­н­ня мето­дів та засо­бів управ­лі­н­ня про­це­са­ми і пер­со­на­лом, від­по­від­аль­но­го став­ле­н­ня до нав­ко­ли­шньо­го сере­до­ви­ща.

діа­метр труб 426-1420 мм
дов­жи­на труб до 12 метрів
попе­ре­чний шов від­су­тній
клас міцно­сті ста­лі з К-38 до К-55

При виро­бни­цтві труб вели­ко­го діа­ме­тру вико­ну­є­ться неруй­нів­ний кон­троль яко­сті із засто­су­ва­н­ням уль­тра­зву­ко­во­го, рент­ге­нів­сько­го й магні­то­по­ро­шко­во­го мето­дів, а також про­хо­дять гідрав­лі­чні випро­бу­ва­н­ня.

Номенклатурний перелiк продукцiї, що виробляється ТОВ "Завод Сталевих Профілів" ГОСТ 20295-85

Зов­ні­шній діа­метр труб, ммТов­щи­на стін­ки труб, ммНемір­на дов­жи­на труб, м
5308,0 - 12,0до 12,0
6308,0 - 14,0до 12,0
7208,0 - 14,0до 12,0
8208,0 - 14,0до 12,0
9209,0 - 14,0до 12,0
10209,0 - 15,0до 12,0

Номенклатурний перелiк продукцiї, що виробляється ТОВ "Завод Сталевих Профілів" ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91

Зов­ні­шній діа­метр труб, ммТов­щи­на стін­ки труб, ммНемір­на дов­жи­на труб, м
4267,0 - 12,0до 12,0
4787,0 - 12,0до 12,0
5308,0 - 14,0до 12,0
6308,0 - 14,0до 12,0
7208,0 - 14,0до 12,0
8208,0 - 16,0до 12,0
9209,0 - 14,0до 12,0
102010,0 - 16,0до 12,0
112010,0 - 16,0до 12,0
122010,0 - 18,0до 12,0
142010,0 - 18,0до 12,0

Сортамент труб ТОВ «ЗСП» ДСТУ ISO 3183: 2017

Труби з поздовжнім швом, виготовлені із застосуванням зварки під шаром флюсу (SAWL) довжиною до 12 метрів з сталей категорій міцності GrB (L245) - X60 (L415)

Номі­наль­ний зов­ні­шній діа­метр мм. (inches)Діа­па­зон тов­щин, мм.При­мі­тка
PSL 1PSL 2Single seam
508 (20) 8-14 8-14 Одно­шов­ні
610 (24) 8-14 8-14 Одно­шов­ні
711 (28) 8-14 8-14 Одно­шов­ні
762 (30) 8-14 8-14 Одно­шов­ні
813 (32) 8-14 8-14 Одно­шов­ні
914 (36) 9-14 - Одно­шов­ні
1016 (40) 10-16 - Одно­шов­ні

Карта використання нашої продукції

Map

Сфери застосування

Спеціалісти нашого підприємства готові допомогти у вирішенні нелінійних виробничих завдань ефективно і в стислі терміни.

Area
нафтогазовий комплекс
Area
гірничо-металургійна
Area
хімічна промисловість
Area
тепло-енергетична
Area
галузь будівництва
Area
машинобудівна промисловість
Area
сільське господарство
Area
комунальна галузь