Про компанію

Про компанію

Без­умов­но, нам при­єм­но отри­му­ва­ти таку висо­ку оцін­ку спо­жи­ва­чів. Оскіль­ки ми про­да­є­мо наш товар під­при­єм­ствам нафто­га­зо­во­го ком­пле­ксу, гір­ни­чо-мета­лур­гій­ної галу­зі, хімі­чної про­ми­сло­во­сті, енер­ге­ти­ки, маши­но­бу­ду­ва­н­ня, будів­ни­цтва, сіль­сько­го госпо­дар­ства, кому­наль­ної та інших галу­зей, наша зада­ча, шля­хом впро­ва­дже­н­ня кра­щих техно­ло­гій, забез­пе­че­н­ня висо­кої яко­сті това­ру і послуг, що нада­ю­ться, з кожним роком ста­ва­ти тіль­ки кра­щи­ми.

За такий неве­ли­кий пері­од існу­ва­н­ня нашої ком­па­нії, ТОВ "ЗСП" під керів­ни­цтвом Міту­со­ва Сер­гія Іва­но­ви­ча і його коман­ди, коман­ди ціле­спря­мо­ва­них фахів­ців, від­по­від­аль­них за свою спра­ву, змо­гло досяг­ти визна­н­ня поку­пців на рин­ку мета­ло­про­ду­кції в Укра­ї­ні, як виро­бни­ка які­сно­го това­ру, а також, від­по­від­аль­но­го і надій­но­го пар­тне­ра.

Наша ком­па­нія, це не про­сто Това­ри­ство з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю, це ком­па­нія, яка при вико­нан­ні основ­но­го зав­да­н­ня - виро­бни­цтва труб, ще несе свою філо­со­фію і фор­мує пев­ну кор­по­ра­тив­ну куль­ту­ру. Так, ми моло­ді, але це не зава­жає нам ста­ви­ти перед собою вели­кі цілі і руха­ти­ся до їх дося­гне­н­ня.

Ми віри­мо в сві­тле май­бу­тнє і подаль­ший успіх нашої ком­па­нії, на шля­ху все біль­шо­го заво­йо­ву­ва­н­ня спо­жив­чо­го рин­ку і не тіль­ки на про­сто­рах Укра­ї­ни.

Наші переваги

Повний цикл виробництва

З момен­ту пере­вір­ки яко­сті отри­ма­но­го листо­во­го про­ка­ту до пере­вір­ки яко­сті виго­тов­ле­них труб.

Сучасне обладнання

Постій­не онов­ле­н­ня поту­жно­стей та модер­ні­за­ція уста­тку­ва­н­ня.

Кваліфікований персонал

Висо­кий, ква­лі­фі­ка­цій­ний рівень спе­ці­а­лі­стів, який під­твер­джу­є­ться наяв­ні­стю дипло­мів і посвід­чень.

Власна лабораторія

Пере­вір­ка отри­ма­но­го листо­во­го про­ка­ту у від­по­від­но­сті до вимог яко­сті.

Контроль якості

Засто­су­ва­н­ня візу­аль­но­го кон­тро­лю, уль­тра­зву­ко­во­го, рент­ге­но­гра­фі­чно­го і магні­то­по­ро­шко­во­го мето­дів.

Клієнтоорієн­товність

Ми зав­жди гото­ві допо­мог­ти у вирі­шен­ні нестан­дар­тних виро­бни­чих зада­чах.

Ми пра­цю­є­мо над постій­ним вдо­ско­на­ле­н­ням
мето­дів управ­лі­н­ня виро­бни­чи­ми про­це­са­ми
та пер­со­на­лом.

Наша історія

2017

Засну­ва­н­ня ТОВ "ЗСП". Фор­му­ва­н­ня шта­ту із залу­че­н­ням фахів­ців Хар­цизь­ко­го тру­бно­го заво­ду, який пер­шим в СНД почав виро­бни­цтво труб. Запуск техно­ло­гі­чної лінії.

2018

Модер­ні­за­ція техно­ло­гі­чної лінії заво­ду. Роз­ши­ре­н­ня шта­ту пра­ців­ни­ків

2019

Збіль­ше­н­ня виро­бни­чих поту­жно­стей і обся­гу виро­бни­цтва до 2000 тонн в місяць

Успіх будь-якої ком­па­нії дося­га­є­ться зав­дя­ки робо­ті всі­єї коман­ди. У ТОВ "ЗСП" постав­ле­но зав­да­н­ня, навчи­ти сво­їх спів­ро­бі­тни­ків при­йма­ти той факт, що кожен з них є части­ною коман­ди.

Наша цінність — люди

Бага­то хто вва­жає, що сьо­го­дні в бізне­сі най­го­лов­ні­ше, це отри­ма­н­ня при­бу­тку. Без­умов­но, це важли­во, але для нас, окрім отри­ма­н­ня при­бу­тку, існу­ють й інші пока­зни­ки про які точно забу­ва­ти не можна. Для ТОВ "ЗСП" люди­на є голов­ною соці­аль­ною цін­ні­стю. Її умо­ви пра­ці, рівень без­пе­ки і наяв­ність соці­аль­них гаран­тій, є клю­чо­ви­ми при робо­ті ком­па­нії.

Зали­шай­те­ся від­кри­ти­ми, вкла­дай­те душу!