ЗАВОД
СТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ

Виробництво труб великого діаметру

Обращение директора

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Ми пра­цю­є­мо для Вас і вдя­чні за спів­пра­цю!

Завод Ста­ле­вих Про­фі­лів є моло­дою компані­єю, яка ди­на­міч­но роз­ви­ва­ється. Менш ніж за два роки, ми побу­ду­ва­ли нове під­при­єм­ство, орга­ні­зу­ва­ли мере­жу збу­ту і ста­ли ліде­ра­ми в сво­є­му сегмен­ті рин­ку в Укра­ї­ні.

Кор­по­ра­тив­на ети­ка і куль­ту­ра веде­н­ня бізне­су, впро­ва­дже­на на під­при­єм­стві, сфор­му­ва­ла довір­чі від­но­си­ни діло­вих Пар­тне­рів і спів­ро­бі­тни­ків до нашої ком­па­нії.

Наша основ­на зада­ча - виро­бни­цтво висо­ко­які­сних труб вели­ко­го діа­ме­тру. З огля­ду на широ­кий спектр засто­су­ва­н­ня труб, які виро­бляє наш завод, ми гото­ві спри­я­ти в реа­лі­за­ції різних про­е­ктів в кому­наль­ній, тепло­енер­ге­ти­чній, гір­ни­чо-мета­лур­гій­ній, буді­вель­ній, сіль­сько­го­спо­дар­ській, маши­но­бу­дів­ній, хімі­чній та інших сфе­рах діяль­но­сті.

Фахів­ці ЗСП гото­ві і від­кри­ті до спів­пра­ці з усі­ма, хто заяв­ляє висо­кі вимо­ги до стан­дар­тів яко­сті, цінує про­фе­сіо­на­лізм, поря­дність, надій­ність і пар­тнер­ські вза­є­мо­від­но­си­ни.

Упев­не­ний, що зав­дя­ки пра­гнен­ню до цих прин­ци­пів, ми разом ста­не­мо більш доско­на­ли­ми.

З повагою,
Сергій Мітусов,
Директор ТОВ "ЗСП".

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь­те ува­жні. У засо­бах масо­вої інфор­ма­ції ТОВ «ЗСП» – виро­бни­ка ста­ле­вих труб вели­ко­го діа­ме­тру, інко­ли зазна­ча­ють як ЗСП (Дні­про) у зв’язку із роз­та­шу­ва­н­ням виро­бни­чих поту­жно­стей у м.Дніпро.

Однак, звер­та­є­мо вашу ува­гу, що в Укра­ї­ні існу­ють това­ри­ства, назва яких дуже спів­зву­чна та схо­жа на нашу, напри­клад: ЗСП-Дні­­­про тощо, але ці това­ри­ства не мають від­но­ше­н­ня до нас.

Наша ком­па­нія має пов­ну та ско­ро­че­ну назву. Пов­на назва – Това­ри­ство з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю «Завод ста­ле­вих про­фі­лів», а ско­ро­че­на – ТОВ «ЗСП» з кодом ЄДР­ПОУ 40903202.

Якщо будуть вини­ка­ти пита­н­ня щодо під­твер­дже­н­ня інфор­ма­ції щодо нас, як суб’єктів госпо­да­рю­ва­н­ня та виро­бни­ка ста­ле­вих труб вели­ко­го діа­ме­тру, звер­тай­тесь до наших мене­дже­рів, вони зав­жди допо­мо­жуть.

АКТУАЛЬНО

З 19 по 21 жов­тня ТОВ "ЗСП" прийме участь у IV між­на­ро­дній спе­ці­а­лі­зо­ва­ній вистав­ці "НАФТО­ГА­ЗЕКС­ПО 2021", яка прой­де у Між­на­ро­дно­му вистав­ко­во­му цен­трі. Запро­шу­є­мо всіх від­ві­да­ти наш стенд.

деталь­ні­ше

Наша продукція

Під­при­єм­ство виро­бляє пря­мо­шов­ні звар­ні тру­би
діа­ме­тром 426-1420 мм, дов­жи­ною до 12,0 м,
без попе­ре­чно­го шва та кла­сом міцно­сті ста­лі з К-38 до К-55.

вся про­ду­кція

7 000 кв.м

виро­бни­чих площ

2 000 т. труб

виро­бля­є­ться за місяць

100

ква­лі­фі­ко­ва­них фахів­ців

Про компанію

Завод Ста­ле­вих Про­фі­лів - це нове виро­бни­че під­при­єм­ство, яке дина­мі­чно роз­ви­ва­є­ться. На під­при­єм­стві діє постій­не вдо­ско­на­ле­н­ня мето­дів і засо­бів управ­лі­н­ня про­це­са­ми і пер­со­на­лом, вели­ка ува­га направ­ле­на на без­пе­ку пра­ці та еко­ло­гі­чний мене­джмент. Ми пра­цю­є­мо із Замов­ни­ка­ми при­йма­ю­чи до ува­ги їх потре­би та поба­жа­н­ня і реа­лі­зу­є­мо їх у виго­тов­ле­н­ня висо­ко­які­сної про­ду­кції.

деталь­ні­ше

Виробництво

Наш завод виро­бляє і реа­лі­зує ста­ле­ві тру­би вели­ко­го діа­ме­тру із засто­су­ва­н­ням суча­сних техно­ло­гій, висо­ко­які­сних мате­рі­а­лів, ефе­ктив­но­го вико­ри­ста­н­ня сиро­ви­ни й ресур­сів. Наша про­ду­кція вико­ри­сто­ву­є­ться під­при­єм­ства­ми нафто­га­зо­во­го ком­пле­ксу, в хімі­чній про­ми­сло­во­сті, енер­ге­ти­ці, маши­но­бу­ду­ван­ні, будів­ни­цтві, сіль­сько­му госпо­дар­стві, кому­наль­ній та інших галу­зях.

деталь­ні­ше

Якість продукції

На нашо­му виро­бни­цтві впро­ва­дже­ні висо­кі стан­дар­ти яко­сті щодо про­ду­кції, яка виро­бля­є­ться, та діє систе­ма мене­джмен­ту яко­сті між­на­ро­дних стан­дар­тів. При виро­бни­цтві труб вели­ко­го діа­ме­тру вико­ну­є­ться неруй­нів­ний кон­троль яко­сті із засто­су­ва­н­ням уль­тра­зву­ко­во­го, рент­ге­нів­сько­го й магні­то­по­ро­шко­во­го мето­дів, а також про­хо­дять гідрав­лі­чні випро­бу­ва­н­ня.

деталь­ні­ше

Запобігання та виявлення корупції

Для ефе­ктив­но­го про­ти­сто­я­н­ня кору­пції на під­при­єм­стві діє анти­ко­ру­пцій­на про­гра­ма ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ

Наші партнери