Сертифікация

Сертифікація

Вся про­ду­кція, яка виро­бля­є­ться на нашо­му під­при­єм­стві сер­ти­фі­ко­ва­на.

certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

На тру­би ста­ле­ві звар­ні пря­мо­шов­ні діа­ме­тром 426 - 1420 мм для магі­страль­них газо­на­фто­про­во­дів згі­дно ГОСТ 20295-85 та ТУ У 24.2-40903202-001:2021

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

На тру­би ста­ле­ві звар­ні пря­мо­шов­ні діа­ме­тром 426 - 1420 мм згі­дно ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91 та ТУ У 24.2-40903202-002:2021

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

На тру­би ста­ле­ві звар­ні пря­мо­шов­ні, зов­ні­шній діа­метр 508÷1422 мм, тов­щи­на стін­ки 7÷16 мм згі­дно ДСТУ ISO 3183:2017/ISO 3183:2019

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Систе­ми управ­лі­н­ня які­стю сто­сов­но про­е­кту­ва­н­ня, виро­бни­цтва, кон­тро­лю та випро­бу­вань згі­дно Техні­чно­го регла­мен­ту обла­дна­н­ня, що пра­цює під тиском

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ