Виробництво

Виробництво

Високі стандарти якості

Під час виро­бни­цтва тру­бної про­ду­кції наша ком­па­нія керу­є­ться висо­ки­ми стан­дар­та­ми яко­сті виро­бле­ної про­ду­кції.

Система менеджменту

Діє систе­ма мене­джмен­ту яко­сті між­на­ро­дно­го стан­дар­ту ISO 9001:2015.

Контроль якості

При виро­бни­цтві труб вели­ко­го діа­ме­тру вико­ну­є­ться неруй­нів­ний кон­троль яко­сті із засто­су­ва­н­ням уль­тра­зву­ко­во­го, рент­ге­нів­сько­го й магні­то­по­ро­шко­во­го мето­дів, а також про­хо­дять гідрав­лі­чні випро­бу­ва­н­ня.

Технологія виробництва труб

Техно­ло­гія виро­бни­цтва труб ате­сто­ва­на в Інсти­ту­ті еле­ктро­зва­рю­ва­н­ня ім. Є.О. Пато­на Націо­наль­ної Ака­де­мії Наук Укра­ї­ни (ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН Укра­ї­ни).

1

Розвантаження, складання і надходження листового прокату в виробництво

2

Термічна обрізка листового прокату

3

Фрезерування поздовжніх кромок листового прокату

4

Формовка трубної заготовки

5

Зварювання технологічних швів

6

Зварювання внутрішніх швів

7

Зварювання зовнішніх швів труб

8

Попереднє приймання труб

9

Торцювання та зняття фаски по кінцях труб

10

Калібрування труб

11

Гідравлічні випробування труб

12

Проведення ультразвукового контролю зварних з'єднань

13

Відбір зразків для проведення механічних випробувань

14

Проведення рентгенографічного контролю зварних з'єднань

15

Нарізка фаски на торцях труб

16

Остаточне приймання та маркування труб

17

Складування готової продукції.